środa, 6 lipca 2016

Osoba fizyczna jako wytwórca energii elektrycznej w OZE

Regulacje zawarte w projekcie nowelizacji stanowią jednak jedynie część zaczerpniętą z większej całości jaką jest projekt ustawy o OZE. Ponieważ ideą małego trójpaku jest przede wszystkim umożliwienie uniknięcia przez Polskę grożących kar, a regulacja ta będzie miała charakter jedynie przejściowy i raczej nie spowoduje szybkiego wzrostu Liczby inwestycji, należałoby skupić się na podstawowych korzyściach płynących dla osób fizycznych, z przyjęcia ustawy o OZE.W obowiązującym stanie prawnym, osoba fizyczna aby mogła wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną, w jakiejkolwiek ilości, nawet najmniejszej, musi rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz uzyskać koncesję. Projekt ustawy o OZE przewiduje, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji (w tym przypadku, instalacja OZE o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW) log-clący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energią elektryczną w celu zużycia na własne potrzeby, będzie mógł sprzedać nadwyżką niewykorzystanej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej (zmień dostawcę energii), a działanie takie nie będzie stanowić działalności gospodarczej. W związku z powyższym, wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będzie wymagało rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie, jedynym wymogiem dla możliwości rozpoczęcia i prowadzenia takiej działalności będzie pisemne zgłoszenie do właściwego dla miejsca instalacji USD, zawierające informacje dotyczącą planowanej lokalizacji, rodzaju oraz mocy mikroinstalacji.

Celem powyższych regulacji jest wsparciu rozwoju energetyki rozproszone opartej o działalność Prosumentów, czyli zorientowanych konsumentów, którzy swoje potrzeby na prąd zaspokajać będą samo-dzielnie, jednocześnie odsprzedając nadwyżki wytworzonej energii. Osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej, będzie mogła liczyć na system wsparcia w postaci taryfy gwarantowanej oraz brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany w ustawie o OZE system wsparcia będzie miał dualistyczny charakter. Utrzymany zostanie system certyfikowany który zostanie zmieniony na wprowadzenie współczynników korekcyjnych oraz wprowadzony zostanie dla instalacji najmniejszych, tj. do 100 kV system wsparcia w postaci taryfy gwarantowanej System ten będzie polegał na tym, ze w zależności od rodzaju instalacji (dachowa czy wolnostojąca) oraz jej mocy, wytwórcy przysługiwać będzie określona stawka taryfy od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej przez kolejnych 15 lat. Jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Jak wskazują ostatnie doniesienia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnej wersji projektu okres ten zostanie wydłużony do 2035 a system w postaci taryfy gwarantowanej, stanowić będzie uproszczoną formą wsparcia w porównaniu do złożonego systemu certyfikowanego i jednocześnie, przez jasne określenie wysokości kwoty po której wytworzona energia będzie kupowana, umożliwi zainteresowanej osobie fizycznej oszacowanie stopy i okresu zwrotu planowanej inwestycji. Jednak, taryfy gwarantowane zastąpią opusty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz